Vedtekter for Kragerø Dykkerklubb

stiftet 1976

 

Disse vedtektene ble vedtatt på årsmøte 13.01.2006. 

Godkjent av Telemark Idrettskrets den 23.03.00.1

 

Formål

Kragerø Dykkerklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

medlemmer.

Kragerø Dykkerklubbs formål er å samle dykkere i et sikkert og engasjerende dykkermiljø.

Kragerø Dykkerklubb ønsker å ivareta dykkersportens interesser som sikkerhet,

dykkemedisin, marinarkeologi og kysthistorie. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med

de rette myndighetene.

 

Organisatorisk tilknytning

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Telemark Idrettskrets.2 Klubben

er medlem av Norges Dykkeforbund.

Klubben hører hjemme i Kragerø kommune, og er medlem av idrettsråd i kommunen.3

 

Medlemmer

Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og

bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.4

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets

organisasjonsledds og medlemmers, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre

organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen fristen mister sine ”Dykke og

Utstyrslåns” rettigheter inntil kontingenten er betalt.

Utlån av klubbutstyr kan kun skje til medlemmer, og med et medlem som ansvarlig for

utstyret. Alt utlån skjer gjennom materiellforvalter eller den styret til en hver tid

bemyndiger. Alle medlemmer må være godkjente av styret eller materialforvalter om at

de behersker utstyret før utlån finner sted. Ved skade på lånt utstyr plikter medlemmet å

 

melde fra til materialforvalter snarest mulig. Dersom skaden skyldes grov uaktsomhet vil

medlemmet miste sine utlånsrettigheter inntil erstatning av skaden har funnet sted.

 

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i

mint 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent.5

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i klubben, er valgbare

til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 

Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.6

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre

rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det

ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret og forfaller til betaling 1. Februar.

Nye medlemmer betaler halv kontingent hvis de melder seg inn etter 1.07.

Medlemmer som har hovedmedlemskap i annen klubb får NDF avgiften i fratrekk på

kontingent.

Husstandsmedlem betaler redusert kontingent.

 

Tillitsvalgtes godtgjørelse7

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeide, samt refusjon for faktiske

utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett

og regnskap.

 

Inhabilitet

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs

habilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7.

 

Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

 

Klubbtur

Klubbtur regnes som tur som står på terminliste. Turer utenom terminliste betraktes turen privat tur.

Ved skade på klubbåt betaler klubben egenandel på båten til forsikringsselskapet. Ved private turer er leietager ansvarlig for egenandel til forsikringen.

De vises til egne regler for båten på www.kragerodykk.com.

Alle arkeologiske og historiske funn gjort av medlemmer i Kragerø Dykkerklubb skal

meldes til nærmeste sjøfartsmuseum.

 

Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år8 i februar måned.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte kan invitere andre personer

og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel,9 direkte til medlemmene eller

ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før

årsmøtet.

Sakspapirene må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som

minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det

innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse. Ingen har mer enn en

stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten

senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de

fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om

godkjenning av saksliste.10

 

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

 

 

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med

alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om

det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved

samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater

som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller

som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal

velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de

avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest

stemmer, Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de

valgt som har fått halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige

kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:11

Behandle klubbens årsmelding.

Behandle klubbens regnskap i revidert stand.12

Behandle innkomne forslag.

Fastsette kontingent.

Vedta klubbens budsjett.

Bestemme klubbens organisasjon

Velge:13

Formann og nestformann (jfr. § 12.7.2).

14 Sekretær, kasserer, 3 styremedlemer og to varamedlemmer.

 

Styret velges for to år, slik at formann, sekretær er på valg et år mens nestformann og

kasserer neste år. Styremedlemmer og varamenn velges hvert år.

2 revisorer og en vara revisor.15

Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.16

Valgkomite bestående av tre medlemmer

Årsmøtet velger ett eget gruppestyre til Marinareologigruppen. Gruppestyret rapporterer til hovedstyret ved behov, dog

minst 1 gang p.r. halvår.

Årsmøtet velger ett eget gruppestyre til fyret på Strømtangen,

bestående av leder,  Leder  velges for 2 år om gangen, de andre for et år. Gruppestyret rapporterer til hovedstyret ved behov, dog minst 1 gang p.r. halvår. Leder av fyr-hytteutvalget trer automatisk inn i hovedstyret som

fullverdig styremedlem.

Sekretær er redaktør av nettsiden www.kragerodykk.com.

 

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnede idrettsmyndighet

bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever

det.

Det innkalles på samme måte som ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er

kunngjort i innkallingen.

 

Styret17

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.18

Styret skal:19

 

 

 

Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

Oppnevne etter behov utvalg/komiteer/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

instruks for disse.

Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for

idretten til en hver tid gjeldende instruks og bestemmelser.

Representere klubben utad.

Arbeide for klubbens målsetting, foreta den nødvendige administrasjon av klubben,

forberede dagsorden til medlems og årsmøter, samt i størst mulig grad aktivisere

klubbens medlemmer i dens virksomhet.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene

forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med

flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

Undergrupper/avdelinger20

Klubben kan organiseres med avdelinger og eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte

tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av

avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.21

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og

avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styres

godkjennelse.22

 

Lovendring

Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha

vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendring må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

  • 17 kan ikke endres.

 

Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt

med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med

bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller

formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

 

 

1 Jfr. NIFs lov §§ 2-2 og 10-5.

2 Årsmøtet kan besluttet tilknytning til andre særforbund.

3 Merk at idrettslaget bare kan være medlem av ett idrettsråd. Hvis lagets naturlige område strekker seg over en

kommune, må laget velge hvilket idrettsråd det skal tilhøre.

4 Når det står “kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har

uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle

tilfeller, og et slikt avslag vil kunne ankes inn for Idrettsstyret.

5 Jfr. NIFs lov § 2-5.

6 Et medlem kan avtale med laget at kontingenten skal betales helt eller delvis ved dugnad. Merk at styret har svært

begrenset adgang til å pålegge medlemmene dugnadsplikt.

7 Jfr. NIFs lov § 2-6.

8 Laget kan velge om årsmøtet skal avholdes hvert år, eller om årsmøteperioden skal være 2 år.

9 Jfr. NIFs lov § 2-8.

10 Jfr. NIFs lov § 2-9.

11 Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva lagets lov skal inneholde. I tillegg kan

også andre oppgaver tillegges årsmøtet.

12 Regnskap og budsjett for idrettslag organisert som grupper eller avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene

og budsjettene for disse avdelingene/gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et idrettslag aldri kan

være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært et idrettslag. Se også § 15.

13 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Det er ikke noe i veien for at årsmøtet i tillegg

kan velge andre tillitspersoner som det er behov for.

14 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien for at

styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at men i stedet for å velge 3 styremedlemmer kan

velge f.eks. kasserer, sekretær og materiellforvalter.

15 Idrettslag med omsetning på mer enn kr. 200.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. Regnskaps- og

revisjonsbestemmelsenes § 5-1.

16 Representanten til dykkekretsstyret velges for 2 år. Representanter til dykketinget velges annet hvert år.

17 Styret kan bestå av andre enn de som er valgt på årsmøtet, som f.eks. leder i gruppene o.l. Dette må i så fall

presiseres i denne paragrafen.

18 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organisasjoner/personer innen laget

(det kan således ikke lovfestes at representantskapet e.l. skal kunne overprøve styrets vedtak).

 

19 Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tillegge styret. Det er ikke noe i veien for at det kan

bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

20 I henhold til § 12, nr 6 står årsmøtet fritt til å organisere laget slik det ønsker i underavdelinger og/eller grupper.

Disse kan gis den betegnelse årsmøtet ønsker, og kan også være representert i lagets styre hvis årsmøtet bestemmer

det.

Det gjøres også oppmerksom på at flere særidrettslag kan være knyttet sammen i en felles allianseklubb, som har

til oppgave å være et felles organ for disse særidrettsklubbene. På denne måten vil klubbene ha et fellesskap

gjennom tilhørigheten til allianseklubben, samtidig som de beholder sin økonomiske og juridiske selvstendighet. I

praksis ordnes dette med at medlemmene i særidrettslagene samtidig er medlem mer i allianseklubben.

21 Jfr. § 12.6.

22 Dette innebærer bl.a. at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som

kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter.